Alpahirt

Rindsalsiz
Alpahirt
CHF 15.90
Rindsalsiz mit Hanfnüssen
Alpahirt
CHF 16.90
Rindsalsiz mit Bündner Chili
Alpahirt
CHF 18.90
Alpenschwein-Salsiz
Alpahirt
CHF 13.90